کد خبر : 123714
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 9 مارس 2021 - 14:58

بررسی پدیده خودکشی

بررسی پدیده خودکشی

اثبات نیوز؛     فاطمه گرجی پور فرهنگی کارشناس مطالعات اجتماعی دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی   مقدمه خودکشی به عنوان یک مشکل سلامت عمومی اساسی در سرتاسرجهان شناخته شده است وبه عنوان یک دغدغه و مشکل اساسی برای روانپزشکان و روانشناسان و دیگر متخصصانی که به نوعی با مسایل روانشناختی و بهزیستی جوانان درگیرهستند ،مطرح

اثبات نیوز؛

 

 

فاطمه گرجی پور فرهنگی کارشناس مطالعات اجتماعی
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی

 

مقدمه

خودکشی به عنوان یک مشکل سلامت عمومی اساسی در سرتاسرجهان شناخته شده است وبه عنوان یک دغدغه و مشکل اساسی برای روانپزشکان و روانشناسان و دیگر متخصصانی که به نوعی با مسایل روانشناختی و بهزیستی جوانان درگیرهستند ،مطرح می باشد(لوین :۸۰۰)

 

.این پدیده به عنوان سومین عامل مرگ ومیردر میان جوانانونوجوانان به حساب می آید)والدوگل ،راتروابرگ ،۸۰۰۲(.از طرفی اختلالات روانشناختی وعوامل زیستی واجتماعی ،عوامل خطرساز مرتبط با این مشکل را تشکیل می دهند واز طرف دیگر مرگ در نتیجه آسیبهای خود انگیخته حدود ۱/۵درصداز کل مرگ ومیردر هردوجنس زن ومرد راتشکیل می دهدودررده دوم دوعلت اصلی مرگ ومیر درمیان افراد ۱۵ تا۴۳ ساله درمجموعه ای ازکشورهای اروپایی وچین قرار گرفته اند (مورای ولوپز:۱۹۹۱)

 

خودکشی دهمین علت اصلی مرگ ومیر در سرتاسرجهان در همه گروههای سنی راتشکیل میدهد(شیخ الاسلامی وهمکاران ،۱۴۲۱).

 

پژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور نیز مبین این مطلب می باشد که بالاترین میزان خودکشی در گروه سنی ۱۵تا۸۵ سال اتفاق افتاده است(قلعه ایها،۱۴۲۵)

 

طبق پژوهشهای انجام شده اقزایش قابل توجهی در صدر رفتارهای خودکشی گرایانه ،افکار خودکشی وتلاشهای منجر به مرگ ومیر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در ده سال گذشته رو به افزایش گذاشته است(بئاتریس،۸۰۰۴)

 

عوامل بسیارزیادی می توانند باعث افزایش خطر اقدام به خودکشی در میان جوانان گردند که ازکمترین تابیشترین آن را در طبقه بندی هایی مانند عوامل فردی ،خانوادگی ،جمعیت شناسی ،عوامل محیطی واسترس های روزانه جای داد.توجه داشته باشیم که هر کدام از این عوامل می توانند به تنهایی عاملی برای افزایش اقدام به خودکشی یاخودکشی موفقیت آمیز به شمار آید.معمولا اقدام به خودکشی از مسایل جزیی خیلی ریز درخانه ومحیط زندگی را شامل می شود تا افسردگی های حاددرفرد خاتمه یابد.معمولا افرادی در معرض خطر هستند که افکاری در مورد خودکشی داشته باشند یا علامتهای رایجی مثل افسردگی واضطراب و مشکلات کنترل خلق در رفتارشان هویداست .ممکن است از خانه بیرون رانده شده باشند وهیچ معنایی برای زندگی خود نداشته باشند پس فکر می کنند اگر مرده بودند بهتربود واز افراد خانواده ومحیط تحصیلی متنفر هستند واز کلاسهای خود غیبت کنند )آکادمی روان پزشکی آمریکا:۸۰۰۰(.گاهی عامل خودکشی وافکار مربوط به آن رامی توان از تنش وخیم وزیاد وتنیدگی شدید نام بردکه بطور معناداری خطر خودکشی را افزایش می دهد(فیلیپس ۷۸۰۰۸).

 

معمولا تنیدگی وافسردگی در بین دختران بیشتر از پسران تجربه شده است.مهمترین عواملی که باعث این مشکلات روانشناختی می شود را می توان به این صورت نام برد:فشار مالی در دوران تحصیل ،نگرانی نسبت به آینده ،شغل ،ضرب الاجلهای تحصیلی ورعایت طول مدت تحصیل وکمبود حمایت اجتماعی به عمل آمد،ازآن نام ببرد)لوین :۸۰۰۲(.از جمله خصوصیات شخصیتی که با بروز افکار خودکشی گرایانه ارتباط دارد می توان خصوصیاتی مثل عزت نفس پایین ،مکان کنترل بیرونی ،درماندگی ،تکانش گری،پرخاشگری وبرون گرایی رانام برد)بئاتریس:۸۰۰۴(.از جمله عوامل مرتبط به خودکشی می توان به سبک پردازش شناختی رانام برد که بدبینی در مورد آینده ،عزت نفس پایین وخودکار آمدی پایین رامی توان در این مقوله جای داد)واگنر ،۱۹۹۹،پرینستین وهمکاران ،۸۰۰۰(.حال باتوجه به پژوهشهای بیشماری که در راستای علل خودکشی صورت گرفته است وتاحدودی به عوامل بروز این پدیده آشناشدیم لازم هست تامبانی نظری وپیشینه مربوط به این مقوله راآشناشده وسپس به وضعیت استان کهگیلویه وبویراحمد در میان سایر استانها در زمینه پیدیده خودکشی بپردازیم.

 

تعریف خودکشی

 

درسال۱۷۴۷ دفونتن برای نخستین بار کلمه خود کشی را بکار گرفت.این اصطلاح بعدا در سال ۱۷۱۸ توسط آگاهی علوم فرانسه پذیرفته شد .ارسطودرتعریف خودکشی می گویدعملی که بوسیله آن شخص برای معدوم ساختن خودش انجام می دهددر حالی که این عمل به منظور فداکاری نمی باشد یعنی فردبرای قربانی شدن دست به انتحارنمی زند.پییرمورن خودکشی را عملی آگاهانه برای از بین بردن خودکه مرگ راوسیله یاهدف قرار می دهد،تعریف می کند.امیل دورکیم که اولینبارویکی از مهمترین تحقیقات علمی رادرباره خودکشی انجام داده است خودکشی رااینگونه تعریف می کند:هرنوع مرگی که نتیجه مستقیم ویاغیرمستقیم کردار مثبت یامنفی خودقربانی است که می دانسته می بایست چنان نتیجه ای ببار آورد(ریمون آرون :۱۴۷۸)

 

انواع خودکشی

 

پدیده خودکشی را می توان به دودسته تقیسم کرد:۱-عملی عمدی ومرگ آور ۸-عملی آسیب رسان به خود به صورت غیرکشنده ای باانگیزه های غیرمرگ آور مثل ژست خودکشی گرفتن.تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که بدینگونه می باشد:۱-خودکشی خودخواهانه ۸-خودکشی دگرخواهانه ۴-خودکشی آنومیک ۳-خودکشی تقدیرگرایانه.

 

پیشینه

خودکشی پیشینه ای به گستردگی تاریخ دارد.بررسی تاریخی این پدیده جهانی از یک طرف بازگو کننده گونه های متفاوت قضاوت وطرز تلقی بخصوص باایده مرگ ومردن دارد.درجوامع ابتدایی خودکشی اغلب یک عمل شیطانی به حساب می آمدودر بیشتر فرهنگها واقوام خودکشی وجوه مشترکی باقتل نفس داشته وهردوی آنها ممنوع می باشد،چراکه مردم این جوامع وحشت داشتند تماس جسمانی باجسد ومرده ومحیط خودکشی اثرات مصیبت باری بوجود خواهد آورد(ستوده:۱۴۷۱).

 

پژوهشهای برخی از انسان شناسان گواه این مطلب هست که خودکشی در جوامع ابتدایی وجود نداشته است بطوریکه مثلا مردم قبیله زونی وبومیان جزیره استرالیا مفهوم خودکشی را نمی شناختند وخودکشی وخودآزاری را یک شوخی قلمداد می کردند چون مردمانی خونسرد وآرامش طلب بودند.در قبایل آفریقای جنوبی هیچ مدرکی دال برخودکشی افراد بدست نیامده ودر اقیانوس هند تاقبل از آشنایی باسفید پوستان در مورد خودکشی هیچ نمی دانستند حال آنکه در جوامع دیگر مخصوصا جوامع اروپایی وکشورهای خاوری خودکشی مقبول بوده است (خوشنویس۱۴۷۹).

 

در تبت وچین باستان خودکشی عمل معقول ومتداول بودوطبق تعالیم کاهنان بودایی انتحار داوطلبانه به عنوان جواز ورود به بهشت تلقی می شد .در مصر باستان خودکشی نوعی انتظار رهایی از زندگی تصور می گردید.خواستاران این رهایی گاهی به صورت انجمن گرد هم می آمدند واعضای انجمن در جستجوی مطبوع ترین وسیله برای مردم بر می آمدند.در ژاپن مسیله شرافت-نجبا را وادار به هاراگیری می نمود وبرخی مومنان به هنگام نیایش برای پیوستن به خدایان از خودکشی دریغ نمی ورزیدند .در هند باستان خردمندان وفرزانگان در جستجوی نیردانا بودند ودر خلال جشن های مذهبی خودکشی می کردند .مرگ زن بیوه بعداز فوت همسر تاپایان قرن گذشته در هندوستان رواج داشت .اما مردم آتن خودکشی رامذموم می دانستند وکیفرداشت وجسدفرد خودکش محروم از گور بود ودست راستش را می بریدند ودر مکان دیگری دفن می کردند(آقاامین فشمی ،۱۴۲۸).

 

ولی بااین وجود یونانیها خود کشی را در سه مورد تاحدودی مجاز می دانستند ۱-هنگامی که فرد شرم ب حرمتی رانمی تواند تحمل کند ۸- زمانی که در عشق شکت می خورد ۴- زمانی که به کهنسالی می رسد وتوانایی وخودکفایی خودرا از دست می دهد.در میان گل ها وژرمن ها خودکشی مذهبی نیز فراوان بود زیرا مرگ رابه بردگی مهاجمان رومی ترجیح می دادند.در مذهب یهودیان قانون تالمودیک با عمل خودکشی مخالف بود وپیروان خود راازاین عمل باز می داشت.در دین مسیحیت زمان قرون وسطی خودکشی امری مذموم بوده وآنرا امری نامشروع ووغیرطبیعی می دانند .در انگلستان واسکاتلند جسدافراد خودکش را خارج از گورستانهای مجازی دفن می کردند .در قرن ۱۷میلادی مجازات خودکشی شدید بود چون آنرا جنایتی بزرگ ومعادل سوقصد به جان پادشاه وبرضدخدا وانسان می دانستند. در انگلستان تاسال ۱۲۷۰ خودکشی ازنظر قانونی جرمی بزرگ محسوب می شد ووابستگان فرد خودکش مجبور به پرداخت غرامت به دولت بودندوبستگان افرادی که خودکشی می کردند از دریافت بیمه محروم می شدند .در قرن ۱۹ عصر روشن اندیش نویسندگانی چون منتسکیو ولتر،روسو و…چنین قوانینی راعلیه خودکشی جایزندانستند وبه مبارزه با این قانون پرداختند وحق انتخاب رادرزندگی ومرگ حق افرادی می دانستند واین عامل باعث افزایش خودکشی شد.

 

در کشورهای اسلامی مسلمانان شریعت مقدس اسلام مطابق منطق قرآن ،خودکشی رافعلی حرام ممنوع وبه تبع آن دارای مجازات وعقوبت اخروی می دانند.در آیات قرانی سوره نسا آیه ۸۰۹ فرموده یکدیگر رانکشید همانا خداوند باشمابسیار مهربان است ودر سوره بقره می فرماید :خودرا بدست خود به مهلکه نیفکنید.حضرت علی )ع(می فرماید :مومن ممکن است به هر طریقی بمیر الی خودکشی.

 

خودکشی در دنیای معاصر

طبق برآوردهای بهداشت جهانی در کشورهای اروپاوامریکای شمالی وژاپن خودکشی در ردیف سومین تا دهمین طبقه بندی علل مرگ ومیر قرار می گیرد.ژاپن برای سالیان متمادی بالاترین نرخ خودکشی رادرجهان داشت.

 

امادر دهه ۱۹۷۰ ودراویل ۱۹۲۰ مجارستان ،آلمان شرقی ،چکسلواکی واسترالیا دارای بالاترین نرخ خودکشی بودند .سوئد ،دانمارک ،فنلاند دارای نرخ خودکشی بالایی هستند درحالی که درنروژنرخ خودکشی بسیار پایین می باشد.

 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی هرساله بیش از چهارصدهزارنفردرجهان خودکشی می کنند وباتوجه به شرایط اجتماعی وفرهنگی ونگرشهای مذهبی غالب در کشورها در صد بالایی از موارد گزارش
نمی شوند(برتولتی وهمکاران،۸۰۰۵)

 

.براساس بررسیهای محدود گزارش شده آمار خودکشی در کشورهای
اسلامی در مقایسه با کشورهای صنعتی فاصله زیادی دارد ودر حد کمتر ی گزارش شده است .علت پایین بودن میزان خودکشی در این کشورها را می توان به این دلیل دانست که در نزد غالب ادیان الهی به ویژه دین اسلام این اقدام گناه کبیره به شمار می رود (ویژایار کومار،۸۰۰۳)

 

علل خودکشی

جویز وراد همبستگی مشخصی بین قوت افکار خودکشی )بعنوان شدت وجود نشانه های خودکشی(وعوامل خطر شرح دادند.آنهادریافتند که قوت این افکار باتاریخجه اقدام به خودکشی در گذشته وتلاش برای خودکشی یاقدام به خودکشی در آینده همبستگی دارد .همچنین نشان دادند که طول مدت وجود این افکار باتلاش برای خودکشی رابطه دارد .تغیرپذیری افکار خودکشی ،نه تنها هردو پارامتر قوت ومدت افکار رادر بر می گیرد بلکه شامل بی ثباتی خلقی نیز می باشد.بی ثباتی خلقی نتیجه حس فقدان کنترل برزندگی است که این حس مستقیما باافکار مرگ وبرنامه ریزی خودکشی همبستگی دارد .در واقع یعنی اینکه افرادی که از نظر خلقی بی ثبات هستند از خودکشی به عنوان وسیله ای برای کنترل احساسات متغیرشان استفاده می کنند (تازه های علوم شناختی ،۱۴۲۴)

 

مطالعات وبررسی ها نشان داده که خودکشی از طریق تماس با اینترنت بویژه خودکشی گروهی فزونی یافته است مثلا در طی یک تماس تلفنی در ژاپن در یک حرکت گروهی ۹نفر مشترکا اقدام به خودکشی کردند که اجساد آنها در داخل ماشین پارک شده که درهای آن قفل شده بودند پیدا شد(کنجی هال :۸۰۰۳)

 

.لمبروزو در کتاب انسان جنایتکار ۴۷ علت رابرای خودکشی نام برده است که بطور کلی ترکیبی هستنداز عوامل زیستی –روانی –اجتماعی(خوشنویس ،ص ۸۵)

 

.مطالعه روحیه وطرز تفکر وباورکسانی که خودکشی کرده اند نشان می دهد که اکثر آدمهای بدبین ومضطرب ،مایوس ،افسرده ،شکست خورده اقدام به خودکشی کرده اند.

 

خودکشی در ایران متاسفانه هنوز مطالعه دقیقی در مورد آمار خودکشی در ایران انجام نگرفته است ومعمولا آمارهای قابل دستیابی از طریق پزشک قانونی ،نیروی انتظامی ،اداره آمار وسایرمراکز قانونی بدست می آید که این اطلاعات کامل وگویاوشفاف نیست چرا که تعدادی از خانواده ها خودکشی افراد خود را به جهت حفظ آبرو کتمان می کنند(ستوده ص ۸۴۹)

 

.بررسی آمارها در سالنامه های آماری موجود در کشور ایران نشان می دهدکه از سال ۱۴۳۲ تاسال ۱۴۱۹ تعدادخودکشی های ثبت شده در ایران در سطح بسیار پایینی بوده اما از سال ۱۴۷۰ تعدادخودکشی تا سال ۱۴۷۳ افزایش قابل توجهی داشته ولی در بین سالهای ۱۴۷۵ تا ۱۴۲۰ از شتاب آن کاسته شد ومجدد از سال ۱۴۷۹ به بعد رشدچشمگیری داشته است.استانهای ایلام وکرمان نسبت به سایر استانها میزان خودکشی بالاست .درصد خودکشی ها متعلق به سنین ۸۹-۱۴ سال می باشد.معمولا خودکشی در میان زنان بیشتر دیده می شود .اما مرگ ومیر در نتیجه خودکشی در مردان به مراتب بیشتراز زنان است بطوری که از هر ۵زن که اقدام به خودکشی می کند فقط ۱نفر به هلاکت می رسد اما در مورد مردان اکثرا جان خود را از دست می دهند .شیوه خودکشی در دختران وزنان با آقایان متفاوت است چراکه زنان از دارو ووانواع سموم ولی آقایان از روش های خشن مثل اسلحه وسقوط از بلندی استفاده می کنند )نشریه انتخاب ۱۴۲۸(.اقدام به خودکشی زنان خشونتی است که زنان بدلیل احساس نابرابری در روابط اجتماعی وعدم پذیرش نابرابریها متوجه خود می نمایند.مضاف براین الگوهای سنتی رفتار ،فرهنگ مردم سالاری همراه باتعصب وخشونت امکان تعدیل ویا تغیرروابط نابرابر وناخواسته را نمی دهد.ازدواج ناخواسته ،تنبیه بدنی ،تهمت های ناموسی وافترا ،محدودیت های بیش ا اندازه از جانب همسروخانواده فقر وبیکاری ونبود امکانات تفریحی وسرگرمی از جمله عوامل ذکر شده هستند (یوسفی :ص ۱۱-۸۴)

 

در سالهای اخیر تیتر خبری فضای مجازی ورسانه ها حاکی از اقدام به خودکشی یا خودکشی در روستاها وشهرهای مناطق استان کهگیلویه وبویراحمد بوده واین پدیده نه تنها براساس تعددکاهش نیافته بلکه روز بروز متنوع تر به لحاظ شیوه خودکشی وسیر صعودی آمار به فاصله زمانی کوتاه دیده می شود . عموما مشابه وضعیت سایر جوامع میزان خودکشی در بین زنان هم استانی بیشتر است.اخیرا درکنار این معضل بزرگ ،انتخاب شیوه خودکشی مسیله را مهمتر کرده است چرا که استفاده از دارو یاسم یا روشهایی که احتمال مرگ کمتر بود شیوه متداول دربین زنان دیده می شد وعموما بعداز متوجه شدن اطرافیان نسبت به اقدام به خودکشی فرد باکمک روشهای امدادی وتیم پزشکی برگشت به حیات وجود داشت یعنی بنظر می رسید که بیشتر برای تهدیدیادیده شدن توسط اطرافیان به خودکشی روی آورده می شد. اما امروزه انتخاب روشهای خشن نشان درد سنگینی هست که زن هم استانی ماراوادار به انتخاب مرگ حتمی کرده است.نمی توان بسادگی باور کرد که دارزدن وسقوط از بلندی وآتش زدن جسم توسط یک زن فقط بعنوان یک رعب یا شوخی باشد بلکه می تواند زنگ هشداری باشد برای تصمیم سازان وبرنامه ریزان ومدیران وخصوصا مردان این سرزمین که نسبت به خواسته های زن ونوع نگاه خود به زن واعتمادکردن به جامعه زنان و….تجدید نظر کنند.

 

خودکشی در ایران

متاسفانه هنوز مطالعه دقیقی در مورد آمار خودکشی در ایران انجام نگرفته است ومعمولا آمارهای قابل دستیابی از طریق پزشک قانونی ،نیروی انتظامی ،اداره آمار وسایرمراکز قانونی بدست می آید که این اطلاعات کامل وگویا وشفاف نیست چرا که تعدادی از خانواده ها خودکشی افراد خود را به جهت حفظ آبرو کتمان می کنند(ستوده ،ص ۲۳۹).بررسی آمارها در سالنامه های آماری موجود در کشور ایران نشان می دهدکه از سال ۱۳۴۸ تاسال ۱۳۶۹ تعدادخودکشی های ثبت شده در ایران در سطح بسیار پایینی بوده اما از سال ۱۳۷۰ تعدادخودکشی تا سال ۱۳۷۴ افزایش قابل توجهی داشته ولی در بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ از شتاب آن کاسته شد ومجدد از سال ۱۳۷۹ به بعد رشدچشمگیری داشته است.استانهای ایلام وکرمان نسبت به سایر استانها میزان خودکشی بالاست .درصد خودکشی ها متعلق به سنین ۱۳-۲۹ سال می باشد.معمولا خودکشی در میان زنان بیشتر دیده می شود .اما مرگ ومیر در نتیجه خودکشی در مردان به مراتب بیشتراز زنان است بطوری که از هر ۵زن که اقدام به خودکشی می کند فقط ۱نفر به هلاکت می رسد اما در مورد مردان اکثرا جان خود را از دست می دهند .شیوه خودکشی در دختران وزنان با آقایان متفاوت است چراکه زنان از دارو ووانواع سموم ولی آقایان از روش های خشن مثل اسلحه وسقوط از بلندی استفاده می کنند (نشریه انتخاب ۱۳۸۲).اقدام به خودکشی زنان خشونتی است که زنان بدلیل احساس نابرابری در روابط اجتماعی وعدم پذیرش نابرابریها متوجه خود می نمایند.مضاف براین الگوهای سنتی رفتار ،فرهنگ مردم سالاری همراه باتعصب وخشونت امکان تعدیل ویا تغیرروابط نابرابر وناخواسته را نمی دهد.ازدواج ناخواسته ،تنبیه بدنی ،تهمت های ناموسی وافترا ،محدودیت های بیش ا اندازه از جانب همسروخانواده فقر وبیکاری ونبود امکانات تفریحی وسرگرمی از جمله عوامل ذکر شده هستند (یوسفی :ص ۲۳-۱۱).
در سالهای اخیر تیتر خبری فضای مجازی ورسانه ها حاکی از اقدام به خودکشی یا خودکشی در روستاها وشهرهای مناطق استان کهگیلویه وبویراحمد بوده واین پدیده نه تنها براساس تعددکاهش نیافته بلکه روز بروز متنوع تر به لحاظ شیوه خودکشی وسیر صعودی آمار به فاصله زمانی کوتاه دیده می شود . عموما مشابه وضعیت سایر جوامع میزان خودکشی در بین زنان هم استانی بیشتر است.اخیرا درکنار این معضل بزرگ ،انتخاب شیوه خودکشی مسیله را مهمتر کرده است چرا که استفاده از دارو یاسم یا روشهایی که احتمال مرگ کمتر بود شیوه متداول دربین زنان دیده می شد وعموما بعداز متوجه شدن اطرافیان نسبت به اقدام به خودکشی فرد باکمک روشهای امدادی وتیم پزشکی برگشت به حیات وجود داشت یعنی بنظر می رسید که بیشتر برای تهدیدیادیده شدن توسط اطرافیان به خودکشی روی آورده می شد. اما امروزه انتخاب روشهای خشن نشان درد سنگینی هست که زن هم استانی ماراوادار به انتخاب مرگ حتمی کرده است.نمی توان بسادگی باور کرد که دارزدن وسقوط از بلندی وآتش زدن جسم توسط یک زن فقط بعنوان یک رعب یا شوخی باشد بلکه می تواند زنگ هشداری باشد برای تصمیم سازان وبرنامه ریزان ومدیران وخصوصا مردان این سرزمین که نسبت به خواسته های زن ونوع نگاه خود به زن واعتمادکردن به جامعه زنان و….تجدید نظر کنند.

 

نتیجه

 

از آنجایی که با روند زندگی شهرنشینی ومدرن شدن آن میزان خودکشی وروشهای آن افزایش یافته است .لذا لازم میدانم توصیه ای داشته باشم به دست اندرکاران امور فرهنگی وآموزشی ونهادهای مذهبی که پدیده خودکشی راجدی گرفته وتاقبل از اقدام به خودکشی افراد ،با ایجادشناخت وآگاهی دادن به آحاد جامعه وبیان عواقب منفی خودکشی واثرات آن بر سلامت جامعه تاجایی که امکان دارد بستری که منجر به این اقدام زشت می شود را ازبین برده وباتحقیقات میدانی عللهای مربوط را پیداکرده ودر رفع آن بکوشند.ازجمله دلایلی که بنظر می رسد در استان ما زمینه این اقدام مذموم را بوجود آورده می توان ۱-تعصبات سنتی ۸- اقتدار مردانه روحیه مردسالاری ۴-ازدواج های تحمیلی ۳- عشق های نافرجام احساسی ۵- فقراقتصادی ۱- پایین بودن عزت نفس وکاهش اعتماد به نفس ۷- افسردگی ودرون گرایی بجهت عدم اطمینان به اطرافیان ۲- خلا های عاطفی۹- بیماریها واختلالات روانی ۱۰- تعهدوپایبندی نسل گذشته به هنجارهای سنتی و متفاوت بودن انتظارات نسل جدید ۱۱-کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی ومعنوی ۱۸-توسعه فردگرایی وبالارفتن سطح انتظارات۱۴-اختلالات زناشویی۱۳-اعتیاد ۱۵-نفوذ فرهنگ غرب که بعضابواسطه توسعه تکنولوژی منجر به افزایش نابهنجاریها ونهایتا احساس پوچی وبی هویتی در فرد می شود .

 

هرچند دلایل متعدددیگری نیز وجود دارد اما به جهت ذیق وقت به ارایه راه حلهای پیشگیری از این معضل اجتماعی می توان اشاره کرد. ۱- راه حل فردی ۸-راه حل عمومی.راه حل فردی که از طریق شناخت نشانه هاوعلایم می توان افراد مورد دار راشناسی کرد وبامراقبت سلامت ومشاوره کمک کرد تا احساس تنهایی نداشته باشد واحساس اعتمادبه نفس وعزتمندی داشته باشد ،درصورت ضرورت کمک به ترک اعتیاد وتشویق به کارهای جمعی و…..راداشته باشیم.

 

راه حل عمومی که برمی گردد به نقش موثر دولت وسیاستهای حکومتی تا بتوانند بگونه ای احساس امیدواری وخوشحالی رادرفرد زنده کنند باایجاد اشتغال و رفع فقروکاهش تورم ۸- توجه خاص نهادهای فرهنگی وآموزشی برای تقویت روحیه تاب آوریواستقامت وخویشتن داری در فرد۴-نقش پراهمیت نهادهای دولتی مثل بهزیستی وکمیته امدادو…. جهت توجه به مشکلات خانواده ها وتلاش برای رفع مشکلات آنها ۳-ایجادفضای نشاط آور و شادی بخش.

 

 

انتهای خبر/

منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.