فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند

فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند

  اثبات نیوز ؛      فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند   سید ابوصالح دانشفر ؛  نبود(var)به ضررهمه تیمهاوفوتبال ایران خواهدبود ویدیوچک نیازشدیدفوتبال ایران کمک داورویدیوئی(var)واجب ترازنان شب برای فوتبال ایران تاکنون چندین بارهم قبلااستفاده ازسیستم ویدیوچک(var)رامتذکرشده ام به هرحال داوران ماقطعا سهوی وغیرعمداشتباهاتی دارندکه استفاده ازکمک داورویدیوئی اشتباه فاحش داوران راجبران واصلاح