کد خبر : 122351
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 9 فوریه 2021 - 18:58

آهن اصفهان در دستان نیروندبچه های دهدشت ذوب گردید

آهن اصفهان در دستان نیروندبچه های دهدشت ذوب گردید

اثبات نیوز؛     *((اصفهان نصف جهان باذوب اهن قدرتمندش مقهوروومغلوب وتسلیم دهدشت کوچک وفرازبام افتخارافرینش* *اهن اصفهان دردستان نیروندبچه های دهدشت ذوب گردید* *((فرازبام بافرازبام قلبهای استان چهارفصل))*   سیدابوصالح دانشفر؛   *((هندبال وورزش ایران ستایشکراراده پولادین ودلاوریهای سفیران شایسته ورزش دهدشت))* *((مسئولان محترم شهرستانی واستانی لطفاباتمام وجودازباشگاه فرازبام خاییزودیگرتیمهای ورزشی وورزشکاران مستعدوشایسته دهدشت

اثبات نیوز؛

 

 

*((اصفهان نصف جهان باذوب اهن قدرتمندش مقهوروومغلوب وتسلیم دهدشت کوچک وفرازبام افتخارافرینش*

*اهن اصفهان دردستان نیروندبچه های دهدشت ذوب گردید*

*((فرازبام بافرازبام قلبهای استان چهارفصل))*

 

سیدابوصالح دانشفر؛

 

*((هندبال وورزش ایران ستایشکراراده پولادین ودلاوریهای سفیران شایسته ورزش دهدشت))*

*((مسئولان محترم شهرستانی واستانی لطفاباتمام وجودازباشگاه فرازبام خاییزودیگرتیمهای ورزشی وورزشکاران مستعدوشایسته دهدشت حمایت کنیدزیرادهدشت معدن گنج استعدادهای توانمندوافتخارافرین است به ورزش واهمیت ونقش ان توجه فرمایید*

*((اینجادهدشت است بیشه شیران غران ودلاورمردان معجزه گر))*

*پای جعبه جادویی تلویزیون بیصبرانه نشسته ام تاشاهدنبردشیرمردان افتخارافرین بزرگسالان هندبال فرازبام خائیزازشهری کوچک ومظلوم باامکانات حداقلی اماباجوانانی که دلی به وسعت دریاوهمتی به بلندای دنا واراده ای به بزرگی دماونددارنددرمقابل غول هندبال ایران ویکی ازتیمهای قدراسیاکه ذوب اهن نام داردوازسوی یکی بزرگترین کارخانه های ذوب اهن ایران وخاورمیانه حمایت واسپانسری میشودکردم*

*درمقابل کارخاه عظیم ذوب اهن اسپانسرباشگاه مردی شریف وشرافتمندکه تنهااسپانسروحامی اش توکل برخداوجیب وغیرت خودش میباشدیعنی مهندس مجیدپارسایی مدیعامل بلشگاه فرازبام خاییز همچپن یلی استوارباعزمی اهنین قدعلم کرده است*

*بازی اغازمیگردد دلهره واضطراب سراسروجودم رافراگرفته است زیراپخش مستقیم مسابقه ای که یک طرفش فرزندانی بدون اسپانسرازشهری کوچک وفاقداامکانات وزیرساخت وطرف دیگرمدافع عنوان قهرمانی ایران ازشهری که نصف جهانش میخوانندیعنی تیم قدرتمندذوب اهن ازشهراصفهان*

*دقایقی میگذرداماهرچه اززمان مسابقه میگذردبه چشمان خودانچه راکه می بینم شک میکنم وانچه راکن میشنوم باورنمیکنم وبه گوشهایم هم شک دارم*

*زیراشیرمردان دلاورهندبال فرازبام حریف قدرخودراتحت فشارشدیدقرارداده عرصه رابرانان تنگ کرده وباشلیکهای وحشتناک ومرگبارخوددروازه ذپب اهن رابه توپ بسته وگلباران میکنند*

*اماانچه جالب است حرکات فوق العاده فلفل تندوتیز ونوحوان شگفتی سازفرازبام خاییزوهندبال ایران نوجوانی کم سن وسال بنام مهرشادپارسایی است که تاچند سال پیش همسایه دیواربه دیوارودوست صمیمی نوه ام بودباورنکردنی نبودانچه راکه الان ازتلویزیون می بینم همان مهرشادکوچولویی بودکه به زورباتوپ بازی میکردواین نوجوان شایسته بااین سن کم درمقابل قهرمانان ملی پوش ذوب اهن اصفهان باحرکات تندوتیزخودوباشلیکهای فوق العاده دمارازتیم ذوب اهن دراورده وچشمهای بینندگان راخیره میکردوبه تعجب وامیداشت اگرچه درکناردیگرفرزندشایسته دهدشتی یعنی ارش دوست داشتنی که همراه بامهرشادهردو محصول ارزشمنداکادامی فرازبام هستندنمایشی خیره کننده داشتندودراینده ازانهازیادخواهیم شنید*

*انچه رادرنیمه اول دیدم حقیقتاباعث حیرتم گردیدوبازیکنان شجاع وجسوروجویای نام هندبال فرازبام خاییز بدون کوچکترین ترسی ازنان بلنداوازه رقیب خودبانمایشی استثنایی وبی نظیرخودرابررقیب قدرتحمیل نموده وانگارنه انگاربامدافع قهرمانی ایران وتیم عنوان داراسیامسابقه میدادند*

*کامبکی به دودهه پیش میزنم زمانی که هندبال دهدشت نوپاوفقط درسطح مسابقات اموزشگاهی بودووقتی قراربودمادرمسابقات اموزشگاههای استان باتیمهای گچساران ویاسوج بازی کنیم خودمان بعنوان معلم ورزش خنده مان میگرفت زیراتیمهای مابسیارمبتدی ورقیبان مابسیارقدروصاحب پیشرفتی بودندکه مابانهاقابل مقایسه نبودیم امارفته رفته هندبال مارشد نردبانی نمودوباپدیدارشدن اکادامی هندبال فرازبام خاییزوایثارومدیریت وبرنامه ریزی مهندس مجیدپارسایی اکنون انچنان پیشرفتی نموده ایم که نه تنها گچساران ویاسوج بلکه هندبال ایران برای شهردهدشت بسیارکوچک شده واکنون تیمهای رده سنی فرازبام قهرمان ایران میشوندوبزرگسالان فرازبام برای اولین حضورخوددرمقابل غولهای هندبال ایران مقام یوم رابدست می اورد*

*حالامربیان خارجی وبازیکنان ملی پوش ایران افتخارمیکنندپیراهن هندبال فرازبام خائیزرابرتن خودنموده ونماینده شهردهدشت درلبگهای برترکسورگردند*

*حالااوازه هندباال دهدشت سراسرایران رافراگرفته وتعجب کارشناسان وتیمهای بزرگ کشورراسبب گردیده وهمه به نام فرازبام خاییز احترام میگذارندوکلاه ازسربرداشته وتعظیم میکنند*

 

*دروازه بان فرازبام خاییزبارهابارشادت ورفلکسهاوعکس العملهای خودمهاجمان خطرناک وملی پوش ذوب اهن راناکام گذاشته وهمچون صخره ازدروازه خودمحافظت میکند*

*امین کاظمی وامیراحمدی باحرکات تندوتیزوامادگی بسیاربالای بدنی وشلیکهای قدرتمندخودبارهادروازه ذوب اهن رااماج حملات وحشتناک خودقرارداده وتسخیرمیکنندودروازه بان ومدافعان ذوب اهن ازکنترل بازیکنان تهاجمی فرازبام خاییز عاجزودرمانده شده اند*

*درودبرشرف وهمت وغیرت شیرمردان شایسته وارزشمندوتوانمندفرازبام وکادرفنی برنامه ریزولایق وکاردان این تیم که اکنون نام دهدشت وهندبال دهدشت رادرایران طنین اندازنموده اند*

*این تیم واین بازیکنان وکادرفنی مایه افتخاروغرورسربلندی ورزش استان وشهردهدشت خواهندبود*

*باورکنیددهدشت معدن وگنج استعدادهای فراوان درهمه رشته های ورزشی خواهدبودکه اگرازسوی مسیولین موردحمایت وپشتیبانی قرارگی ندقطعادیگررشته های ورزشی نیزمیتوانندهمچون فرازبام خاییزسربلند استعدادهای خودراشکوفانموده وانان نیزخواهندتوانست افتخارافرین وعنوان دارگردند*

*رشته هایی مثل فوتبال فوتسال رشته های رزمی کاراته تکواندو کشتی دوومیدانی ودیگررشته های ورزشی*

*امیدواریم به ورزش دهدشت که باعث سلامتی وشادی ونشاط جامعه میگردد توجه خاص ویژه گرددتادرایران شاهدطلوع خورشیدورزش دهدشت باشیم*

*وسرانجام حماسه سازی فرزندان برومند فرازبام بوقوع پیوست ودلاورمردان فخراورین فجری بزرگ رابرای دهدشت رقم زدندوباپیروزی شکوهمندوغرورافرین خودبرذوب اهن اصفهان برگی بزرگ ازتاریخ ورزش شهرستان واستان رادرکشوررقم زدندوفاتح دیدارحیثیتی وحساس وسرنوشت سازدرلیگ برترهندبال کشورشدند*

*افرین وهزاران درودبراین همه جوانمردی وغیرت وهمت وارائه بازیهای درخشان وپرشکوه مابه شماافتخارخواهیم کردواین حماسه سازیهاراهرگزفراموش نخواهیم کرد*

انتهای خبر/

منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.