بی تفاوتی دوگانه قشم و قم در برابر کرونا

بی تفاوتی دوگانه قشم و قم در برابر کرونا

  اثبات نیوز؛     بی تفاوتی دوگانه قشم و قم در برابرکرونا   ولی الله شجاع پوریان ؛   اگر در فوتبال حتما باید یا اســتقاللی یا پرسپولیســی باشیم، یا اگر درسیاست قرار است اصولگرا یا اصالحطلب باشیم، گویی این دوگانه را باید به همه چیز تعمیم دهیم .دوگانهای که باید در دو طرف